Velkommen.png
Om platformen.png
Energiregnskabet kan dække.png
geografisk kort og e2g-kort.png
Energiregnskabet ind og ud.png (1)
Ind og ud med detaljer.png
Energistrømme.png
CO2-strømme i visualiseringen.png
Ind og ud og strømme.png
Kul.png
Naturgas.png
Råolie.png
Biobrændsler.png
Halm.png
Træpiller.png
Vind.png
Sol.png
Omgivelsesvarme.png
El.png
Elproduktion.png
fjernvarme.png
Fjernvarmeproduktion.png
Olieprodukter.png
Forbrug olieprodukter.png
Olieprodukter i proces.png
Benzin.png
Energitjenester.png
Energitjenester elapparater.png
Energitab.png
CO2-udledning.png
Visualisering.png
Fossile og VE.png

Se visualiseringen nederst på siden

Gå direkte til visualiseringen ved at scrolle ned i bunden af siden

Energiregnskabet skal være den situations-analyse, der bør være omdrejningspunktet for den grønne omstilling

Almindelige regneark med energiregnskaber bruges typisk til at følge op på udviklingen i vigtige nøgletal såsom CO2-udledning, VE-andele mv. Der er ikke nogen kobling til økonomi, så der udledes ikke økonomiske nøgletal af de eksisterende energiregnskaber.

De er ikke udformet på en måde, hvor regnskabet giver indsigt i, hvordan energisystemet er opbygget, hvem der beslutter hvad, og hvordan ændringerne i energisystemet ændre økonomien. Energiregnskaberne er derfor kun kendt af ganske få personer.

Men energiregnskabet har potentialet til at blive kendt og brugt af mange, som et omdrejningspunkt for den grønne omstilling. Men det kræver, at de eksisterende regnskabs-formater udbygges med viden om, hvordan energisystemet er struktureret, hvordan energisektoren er organiseret, og at alle vigtige aktører kan se sig selv i regnskabet. Energiregnskabet udbygges herved til at blive den "Situations-analyse", der bør være fundamentet for planlægningen.

I e2g-formatet af energiregnskabet er disse krav indbygget. Ved at bruge e2g-formatet til at fremskrive energiregnskabet i en planlægnings-model, kan planlægnings-processen effektivisere, idet det er de egentlige beslutningstagere - og ikke analytikerne - der kommer til at skruer på knapperne.

På denne hjemmeside er det vist, hvordan energiregnskabet opbygges i e2g-format, og der er eksempler på, hvordan energiregnskabet kan fremskrives, så det bliver de egentlige beslutningstagere, der ændre på de nøgletal, der bestemmer udviklingen.  

 

 

Hvorfor er (1).png

Hvorfor e2g-format og hvordan

Vigtigt
Videoundervisning (1).png

Online kurser (gratis)

test
Få vist jeres regnskan (1).png

Få vist jeres energi- og CO2-regnskab

test
Raadgivning (1).png

Hvem kan rådgive jer

Hvem kan rådgive jer
Tutorial (1).png

Tutorial til visualiseringen

Tutorial
Kurser (1).png

Kurser i energiregnskaber

Kurser
Fremskrivning (1).png

Fremskrivning af energiregnskabet

Fremskrivning
Simulering (1).png

Simulering og timeregnskaber

Simulering og timeregnskab
Anparter (1).png

Bliv medejer af platformen

Bliv medejer
Nyheder (1).png

Nyheder

Nyheder
Link.jpg (1)

Nyttige links

Links

Hvorfor skal du bruge tid på e2g-kortet

Energy-Together-kortet (e2g-kortet) er unikt. Det rummer viden om, hvordan energisystemet er opbygget. Det har samme funktion som det geografiske kort, nemlig at hjælpe dig med at finde rundt i energisystemet. Umiddelbart virker e2g-kortet måske uoverskueligt, men det ville et geografisk kort også gøre, hvis du ikke kendte signaturen. Når du først har lært kortet at kende, vil du let kunne finde rundt i alle typer energisystemer. Så brug lidt tid på at se de videoer, hvor du kan lære e2g-kortet at kende

Hvis du opgiver fordi det er uoverskueligt eller for svært, så ansæt en ny kollega som er Energiteknolog fra Syddansk Universitet. Følg linket på "Link-siden"

Modellen til fremskrivning af energiregnskaber findes allerede

Strategirummet har en model som Regionerne og kommunerne kan bruge til at fremskrive deres energiregnskab. Modellen er unik, for den kræver ikke ekstra dataindsamling. De eneste data, modellen bruger, er de data, der i forvejen findes i energiregnskabet. Modellen er udviklet til at fremskrive kommunale energiregnskaber i PlanEnergi-format, men model-strukturen kan bruges på alle typer energiregnskaber. Strategirummet arbejder pt. på et projekt, der går ud på at forbedre brugerinterface til fremskrivningsmodellen. Målet er, at fremskrivningsmodellen bliver så pædagogisk, at den kan bruges af alle aktørerne i kommunens Strategisk EnergiPlanlægning og af relevante medarbejdere i kommunens forskellige afdelinger. Se mere på siden Fremskrivningsmodel

Energiregnskabet er forudsætningen for CO2-regnskabet og det økonomiske regnskab

Energiregnskabet viser energiindholdet i de fossile brændsler, der forbruges i energisystemet. For hver type brændsel beregnes CO2-udledningen ud fra energiindhold ganget med emissionsfaktoren.

Ved at gange priserne for de forskellige energiformer på forbruget, finder man omkostningerne til energiforsyningen. For at kunne opbygge det samlede økonomiske regnskab for et virkemiddel til CO2-reduktion skal man til energiomkostningerne lægge drift&vedligeholdelses-omkostningerne og investeringsomkostninger.

Ideen med - og Visionen for platformen

Ideen til at bruge energiregnskabet som omdrejningspunkt for at forstå energisystemet blev fostret, da Flemming Nissen fik ansvaret for at udvikle energiteknologiuddannelsen på Syddansk Universitet. Med nærværende platform er ideen blevet realiseret. Men udviklingen af platformen er kun lige begyndt. Visionen er, at platform bliver et international centrum for formidling af viden om energiregnskaber og energibudgetter. Platformen skal være gratis for brugerne. Drift og videreudvikling skal finansieres ved at lande, regioner, kommuner og virksomheder betaler et gebyr for at få visualiseret deres energiregnskab på platformen. Platformen skal ikke rumme reklamer. Aktører, der vil være med til at realisere denne vision, skal skrive til fn@strategirummet.dk. Se video hvor Flemming Nissen beskriver ide og vision via dette LINK

Strategirumskort

Strategirummet har været involveret i flere planlægnings-processer i kommunerne, hvor det bl.a. har handlet om, at skabe en bred opbakning til den proces, hvor man udvælger de virkemidler til grøn omstilling, som er relevante for kommunen. Første gang var i Aarhus Kommune, hvor Strategirummet oversatte og anvendte Siemens-virkemiddel-kort. Det lykkedes at engagere deltagerne i processen. Strategirummet har efterfølgende videreudviklet virkemiddelkortene, og anvendt dem i screenings-processer, hvor deltagerne skulle udvælge 4 - 5 virkemidler, der skulle satses på. Strategirummet stiller virkemiddelkortene gratis til rådighed for kommunerne. Se nærmere om Strategirumskortene her 

Hvorfor skal energitjenesterne ind i regnskabet

I langt de fleste energiregnskaber slutter energistrømmene det sted, hvor energien forbruges i slutforbruget. Det gælder f.eks. IEA's og Energistyrelsens energiregnskaber. I energiregnskaberne kan man identificere tabene ved udvinding, konvertering og transport af energi. Men kan kan ikke se energitabene i slutforbruget. Det er her, de største energitab opstår. Derfor er det vigtigt, at energiregnskaberne udvides på en måde, så tabene i slutforbruget også bliver synlige. e2g-formatet og visualiseringen af energiregnskabet er forberedt for denne udvidelse. I kan f.eks. åbne visualiseringen af det danske energiregnskab, og se tabene i slutforbruget. Læs mere om energitjeneste-begrebet via dette LINK

Få visualiseret energiregnskaberne i det rigtige format

Visualiseringen afhænger af din skærmstørrelse. Hvis du bruger en lille skærm, får du måske et billede som vist til højre. Så skal du gå op til højre og reducere zoom fra 100 % til en størrelse, der giver det rigtige billede. Hvis du bruger en stor skærm kan du forbedre billedet ved at øge zoom til et niveau, hvor billedet stadigvæk ikke bliver forvrænget

Visualiseringen virker pt. ikke på en mac. Det dur ikke, og det er derfor ved at blive rettet.

Vælg energiregnskab

Forskellige typer visualiseringer

Fremskrivninger

Historiske

Dokumentation